Članovi

Članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba, koja prihvati odredbe Statuta i drugih akata Udruge.
Pravne osobe članstvo u Klubu ostvaruju putem svojeg predstavnika  kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ako unutarnjim aktom pravne osobe nije propisan drukčiji uvjet imenovanja.
Članom Udruge mogu postati i osobe mlađe od 14 godina za koje pisanu izjavu o učlanjivanju u Udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.
Članom se Udruge postaje upisom u popis članova koji vodi tajnik Udruge.
Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu i prezimenu ili nazivu člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja Udruzi, kategoriji članstva, te datumu prestanka članstva u Udruzi.
Popis je članova uvijek dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.
Članovima Udruge izdaje se članska iskaznica. Izgled, sadržaj i način izdavanja članske iskaznice utvrđuje Izvršni odbor posebnom odlukom.

Članovi Udruge prema kategoriji članstva mogu biti:

  • Aktivni članovi – su poslovno sposobne fizičke osobe i pravne osobe uključene u rad Kluba, kao natjecatelji u jedrenju, kao oni koji sudjeluju ili pomažu u vođenju takvog natjecanja ili aktivnostima u svezi s ispunjenjem ciljeva i zadataka Kluba, odnosno oni koji redovito rade u nekom od tijela Kluba.
  • Pridruženi članovi – su fizičke i pravne osobe simpatizeri kluba koji se privremeno pridružuju članstvu u Klubu, nemaju prava birati i biti birani u tijela Kluba,
  • Počasni članovi – su fizičke ili pravne osobe koji se biraju iz redova osoba koje su osobito zaslžne za rad u Klubu i u sportu uopće, nemaju prava birati i biti birani u tijela Kluba,
  • Nominalni članovi – su maloljetne osobe i punoljetne osobe bez poslovne sposobnosti, koji se bave aktivnostima udruge, bez prava glasa u tijelima Kluba.

Nominalni članovi ne mogu birati, niti mogu biti birani u članove tijela upravljanja Klubom.
Odluku o prijemu Pridruženih i Počasnih članova donosi Izvršni odbor, a odluku o prijemu Aktivnih članova donosi Skupština.
Visinu članarine za svaku kategoriju članstva određuje Skupština posebnom odlukom.

Odlukom Skupštine od 10. veljače 2018.g. visina članarine za Aktivne, Pridružene i Nominalne članove iznosi 50,00 kn/godišnje. Počasni članovi ne plaćaju članarinu.

Prava, obveze i odgovornosti članova su:
–    bavljenje aktivnostima Udruge,
–    sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge,
–    čuvanje i podizanje ugleda Udruge,
–    čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza,
–    plaćanje članarine
–    korištenje članske pogodnosti koje im pruža članstvo (bavljenje bilo kojom djelatnosti Udruge)
–    obaviještenost o radu Udruge
–    pridržavanje ovog Statuta i drugih općih akata Udruge

Članstvo u Udruzi prestaje:

  • dragovoljnim istupom,
  • isključenjem.

Članstvo u Udruzi prestaje ako član svojim ponašanjem grubo krši odredbe statuta i svojim ponašanjem šteti ugledu i radu Udruge te zloupotrebljava ovlasti i položaj.
Odluku o isključenju iz Udruge radi navedenih razloga donosi Stegovna komisija. Isključeni član ima pravo u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.
Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.